Avís legal


El lloc web i el domini socsuc.cat corresponen a Núria Fortià González, titular de SÓCSUC (en endavant SÓCSUC), amb NIF ***4878*-*, domicili professional al Carrer de la Platja, 6 bis, d’El Port de la Selva (CP 17489), telèfon 667 84 60 17 i adreça electrònica info @ socsuc.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a SÓCSUC o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SÓCSUC presenta aquests continguts per a informar dels seus productes. SÓCSUC autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.socsuc.cat. SÓCSUC es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.socsuc.cat (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que SÓCSUC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
SÓCSUC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. SÓCSUC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.